EMPLOI DU TEMPS 2020/2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8h – 9h 3ème 2nde 1ere Generale 4ème
9h – 10h 5ème 2nde 1ere Generale 5ème Tle S
10h – 11h 4ème 3ème TS 3ème  Tle S
11h – 12h 6ème 6ème TS 3EME  2nde
14h – 15h Tle STMG 6ème
15h – 16h 1ere Generale 4ème Tle STMG
16h – 17h 1er STMG 5ème Tle STMG  30min


1ere STMG

17h – 18h 1ere STMG